Please Contact Pandit Ram Kishore Shasti regarding
Astrolgy and Puja’s Below
Astrology


Astro Healing

Hand Reading

Face Reading

Horoscope

Gemstones

Rudraksha

Mantras

Yantra

Dana

     


Puja’s

Job Success

Birth Chart

Black Magic

Fear & Enemies

Prusha Sukta Homa

Panchang

Ephemeris

Biorhythms

Sarvartha

Puranas

Bhagavatam

Durgasaptashti

Valmiki Ramayan

Tulusi

Ramayan

Manu Sutras

Karma Sutras

Adi Shankara

Mangala / Kuja Dosha

Sadesati

Kalasarpa Dosha

     


Mantra’s

Durga

Brahma

Ganesha

Hanuman

Lakshmi

Parvati

Saraswathi

Shiva

Krishna

Sri Ram

Vishnu

 


Mantras Associated with Planets

Sun (Surya)

Jupiter (Guru)

Mercury (Budha)

Moon (Chandra)

Venus (Shukra)

Rahu

Mars (Mangal)

Saturn (Shani)

Ketu